Hantering av personuppgifter för dig som är elev eller vårdnadshavare till elev på Krokslättsgymnasiet

För oss på Krokslättsgymnasiet är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen följer dataskyddsförordningen. Nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har som registrerad.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som är elev på Krokslättsgymnasiet.

Ändamålet med en sådan behandling är att ge dig den gymnasieutbildning du har rätt till.

Vi behandlar personuppgifter om dig så som namn, adress, kontaktuppgifter, personnummer, samordningsnummer (eventuellt dossiernummer), eventuellt skolfoto.

Laglig grund: Skollagen 15 kap

Mottagare: Dina uppgifter kan komma att delas med Statistiska Centralbyrån (SCB), Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Universitets- och högskolerådet (UHR), Centrala studiestödsnämnden (CSN) och till Rekryteringsmyndigheten. Samt de personuppgiftsbiträden vi har avtal med, som t.ex. Procapita (elevregister), SchoolSoft (lärplattform), URKUND (automatiskt textigenkänningsverktyg) eller Praktikplatsen (ett verktyg för praktiksamordning för elever, studenter, utbildningsanordnare, skolpersonal, arbetssökande och arbetsplatser).

* * *

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som är vårdnadshavare / kontaktperson / god man för elev på Krokslättsgymnasiet.

Ändamålet med en sådan behandling är att kunna informera dig som är vårdnadshavare/kontaktpersoner/god man om vid elevs eventuella frånvaro och vid utvecklingssamtal samt vid en utbetalningsorder (måltids- och/eller reseersättning).

Vi behandlar personuppgifter om dig så som namn, adress, kontaktuppgifter och personnummer.

Laglig grund: Skollagen 15 kap 15§ och 20§.

Mottagare: Ekonomiavdelning Mölndals stad (GEM-gruppen).

Om utbildningsförvaltningen vill publicera bild eller film föreställande elever på exempelvis webbplats, i sociala medier eller i tryckt material ska skriftligt samtycke inhämtas.

Uppgifterna kommer att bevaras eller gallras utifrån utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig: Utbildningsnämnden, utbildning@molndal.se.

Dataskyddsombud: Amanda Day, amanda.day@molndal.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Dela på:

Senast uppdaterad